فرصت های شغلی

سرویس

سرویس رفت و برگشت

جزئیات

پرداخت به موقع حقوق

پرداختی های ما به موقع حقوق

جزئیات

بیمه

بیمه تامین اجتماعی از زمان عقد قرارداد

جزئیات

چرا ما بهترین هستیم

با پیوستن به خانواده بزرگ رستاک از مزایای زیاد و امکان پیشرفت شغلی برخوردار خواهید شد

فرصت های شغلی

  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx.